Conclusie: Straling toch gevaarlijk

Bij monde van prof. dr. ir. Michiel Haas heeft het kennisplatform Elektromagnetische Velden (EMV) onlangs uitgesproken dat er wel degelijk voldoende aanwijzingen zijn dat straling van ondermeer mobiele telefoons, zendmasten en wifi schadelijke effecten kan hebben en dat de Gezondheidsraad de Nederlandse regering zou moeten aanbevelen om voorzorgsmaatregelen te nemen. Prof. dr. ir. Michiel Haas doet zijn opmerkelijke uitspraken in een video die online gezet is door het kennisplatform EMV, maar die formeel afkomstig is van de klankbordorganisatie Kennis over EMV. In deze video stelt Haas dat er inmiddels voldoende aanwijzigen zijn dat straling schadelijke invloed kan hebben op de gezondheid, maar dat de Gezondheidsraad de lat te hoog heeft liggen bij het beoordelen van de veelal internationale onderzoeken naar deze invloed. Ook vindt hij dat de Nederlandse regering zou moeten adviseren voorzorgsmaatregelen te nemen en dat wifi afgeschaft zou moeten worden op scholen en universiteiten. Prof. dr. ir. De Haas is als oprichter en directeur van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie en als hoogleraar aan de TU Delft, waar hij aan de faculteit Civiele Techniek de leerstoel Materialen en Milieu bekleedt, een autoriteit op het gebied van elektromagnetische straling. Het kennisplatform EMV is de officiële instantie die duidelijkheid moet geven over mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. Binnen het kennisplatform EMV bundelen diverse organisaties, zoals het RIVM, TNO, KEMA, GGD Nederland en het Agentschap Telecom, hun kennis. De klankbordgroep Kennis over EMV tenslotte, informeert en adviseert het kennisplatform EMV.

Voorzorgsbeginsel De oproep tot het nemen van voorzorgsmaatregelen is niet nieuw, althans niet binnen Europa. Sterker nog: in 2011 heeft de Raad van Europa een resolutie aangenomen waarin haar lidstaten geadviseerd wordt het zogenoemde Voorzorgsbeginsel op het gebied van draadloze technologie en -communicatie toe te passen. Het Voorzorgsbeginsel biedt overheden de mogelijkheid om maatregelen te nemen bij nieuwe wetenschappelijke of technische activiteiten, waarvan niet duidelijk is of deze ernstige schade kunnen toebrengen aan de samenleving of het milieu. Vooral wanneer er onvoldoende wetenschappelijke bewijzen zijn die aantonen dat iets wel veilig is, kunnen overheden het Voorzorgsbeginsel hanteren. Waar het gaat om het gebruik van draadloze technologie lijkt het logisch een beroep te doen op dit beginsel. Het betreft immers een relatief nieuwe technologie, die is ingevoerd zonder dat de langetermijneffecten bekend zijn. Daarbij zijn er steeds meer onderzoeken die een negatief effect van straling op mens, dier en milieu laten zien. De Raad van Europa adviseert daarom onder meer wifi en mobiele telefoons uit scholen te weren, reclamecampagnes voor mobiele telefoons en tablets die gericht zijn op kinderen te verbieden en bij de plaatsing van zendmasten gepaste afstand te houden van scholen, crèches, rusthuizen en zorginstellingen. Deze resolutie is voor meerdere landen om ons heen al reden geweest om maatregelen te nemen. Zo wordt in Frankrijk wifi uit scholen geweerd en is de aanwezigheid van wifi zelfs verboden op plaatsen waar kinderen jonger dan drie jaar verblijven. In België is reclame voor mobiele telefoons voor kinderen jonger dan 7 jaar verboden. Toch leek er in Nederland tot voor kort geen vuiltje aan de lucht, waarschijnlijk omdat de Gezondheidsraad onderzoeken naar de effecten van straling op een andere manier beoordeelt dan in de landen om ons heen gebeurt. Daarom vindt prof. Haas dat de Gezondheidsraad de lat lager zou moet leggen.